IV Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”

Już czwarty raz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje Forum Polski Wschodniej „Eastern Poland Business Forum”, które odbędzie się 3 i 4 czerwca b.r. w Kielcach. W tym roku swoją obecnością wydarzenie zaszczycą goście specjalni: Pan Günter Verheugen, były Komisarz Unii Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości oraz Pan Jerzy Buzek, były Premier RP oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.Wydarzenie co roku gromadzi ponad 250 gości, w tym wiele znakomitych osobistości z Polski
i z zagranicy: przedstawicieli przedsiębiorców, władz regionalnych, instytucji otoczenia biznesu, mediów oraz świata nauki – zainteresowanych współpracą gospodarczą z Polską Wschodnią. Tegoroczna edycja będzie skupiać się m. in. na tematyce inteligentnych specjalizacji regionów (branże o największym potencjale rozwojowym), internacjonalizacji przedsiębiorstw, możliwości otwarcia się makroregionu na współpracę gospodarczą z krajami z Europy i świata. Nadrzędnym celem Forum jest tworzenie pozytywnego klimatu gospodarczego Polski Wschodniej poprzez odwołanie się do specyficznych cech i atutów makroregionu.

Z uwagi na fakt, iż w nowej perspektywie budżetowej szczególne miejsce zajmuje tematyka innowacyjności, jeden z paneli poświęcony zostanie nowoczesnej gospodarce, współpracy na styku nauki, biznesu i przemysłu, a także perspektywom zaangażowania środków publicznych we wspieranie innowacji oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym. Tematem rozważań zaproszonych panelistów będzie również próba bilansu 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej i odpowiedź na pytanie, jak dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zmieniało się postrzeganie Polski w Europie i na świecie. Ponadto dyskusji poddane zostaną plany wydatkowania środków finansowych pozyskanych w ramach nowej perspektywie programowej UE 2014-2020 oraz wyzwania, jakie stoją przed nami w związku z optymalnym ich zagospodarowaniem.

Uzupełnieniem paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców, mediów, uczelni oraz administracji będą prezentacje na temat rynków zagranicznych takich jak USA, Bliski Wschód, Azja czy Afryka prowadzone przez ekspertów – praktyków biznesu. Dodatkowo podczas Forum zaprezentowane zostaną możliwości inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski Wschodniej, a także sposoby wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz eksportu. Zasadnicza, konferencyjna część Forum uzupełniona zostanie o sesję b2b, w której uczestniczyć będą przedsiębiorcy z Polski Wschodniej oraz przedstawiciele firm zagranicznych, zainteresowanych współpracą z firmami polskimi.

Forum współfinansowane jest przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Data publikacji: 31-05-2014 o godz. 14:48:50, Temat: Kielce

Artykuł pochodzi z serwisu Wici.Info http://www.wici.info
Link do artykułu: http://www.wici.info/News,iv_forum_polski_wschodniej_i8222eastern_poland_business_forumi8221,13777,html